Risikostyring og beredskap

Overordna beredskapsarbeid og fagansvar for risikostyring, beredskap og krisehåndtering i Lesja og Dovre kommuner er lagt til Lesja og Dovre brannvesen sitt fagmiljø ved beredskapssenteret på Joramo.

Kommunene har ansvar for å forebygge og redusere konsekvensene ved alvorlige ulykker, kriser og katastrofer. Kommunene har først og fremst ansvar for egen virksomhet, men kan også bli bedt om å bidra i situasjoner som "eies" av andre instanser. 

Ei forutsetning for god beredskap er at kommunen har kartlagt hvilke uønska hendelser som kan inntreffe og vurdert sannsynlighetene for og konsekvensene av disse hendelsene. Dette gjøres gjennom en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Beredskapsplanene baseres på risikobildet fra ROS-analysen. Oppdaterte beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser er viktig for å forberede seg på kriser og katastrofer. Beredskapsplanene skal revideres og øves jevnlig.

Lesja og Dovre har delegert oppfølginga av det helhetlige beredskapsarbeidet i kommunene til Lesja og Dovre brannvesen. Innenfor dette ligger det koordinerende ansvaret for overordna ROS-analyser og overordna beredskapsplan, og operativt ansvar for kommunal kriseledelse.

De enkelte enhetene i kommunene har et selvstendig ansvar for risikokartlegging og -styring samt beredskap innenfor sine tjenesteområder. Lesja og Dovre brannvesen bidrar som faglig ressurs og samordner arbeidet. I tillegg har brannvesenet ansvaret for å vedlikeholde den overordna ROS-analysen som er felles for alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal, samt den overordna beredskapsplanen.

Beredskapsplan for Lesja og Dovre kommuner

Planverket består av følgende elementer

  • Overordna beredskapsplan
  • Plan for informasjon og krisekommunikasjon
  • Plan for evakuering og pårørendesenter
  • Plan for helsemessig og sosial beredskap
  • Plan for psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker
  • Plan for IKT-beredskap og IKT sikkerhetshåndbok

I tillegg er beredskapsplaner fra samarbeidende og eksterne aktører integrert i planverket, f.eks.

  • Beredskapsplan for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
  • Plan for pasientflyt ved storulykker / masseskader
  • Plan for nødsamband ved bortfall av alle ordinære kommunikasjonskanaler

Alt planverk er samla og integrert i det statlige felles krisehåndteringsverktøyet CIM. Dette driftes av DSB og benyttes av alle kommuner og Statsforvalteren i samarbeid. CIM benyttes som plattform for alt beredskapsarbeid og kriseledelse i Lesja og Dovre kommuner. Beredskapsplanene er operasjonalisert gjennom tiltakskort, sjekklister, loggsystemer, kontakt- og distribusjonslister, rutiner for håndtering av informasjon osv. i CIM, som til sammen legger til rette for effektiv og ryddig håndtering av større hendelser. Alle medlemmer i krisestaben er erfarne brukere av CIM.

Kontakt

Pål Husom
Beredskapsrådgiver
Telefon 918 45 821
Mobil 918 45 821