Lieslia skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og
øvingsfelt i Dovre kommune i Oppland

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr: 975 059 662)
om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og øvingsfelt i Dovre
kommune. Søknaden er et ledd i prosessen med å sikre rammebetingelser for
videreføring av Forsvarets eksisterende virksomhet i sine skytefelt.


Lieslia ble primært etablert for å dekke Forsvarets behov for grunnleggende
skytetrening med håndvåpen. Aktiviteten gir forholdsvis lave støynivåer ved
nærmeste bebyggelse. Ammunisjon inneholder forurensende stoffer, blant
annet bly, kadmium og krom. Det søkes om å opprettholde dagens nivå for
spredning av forurensning til bekk som mottar avrenning fra skytefeltet.


Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på
www.miljodirektoratet.no/horing2019-1656  
Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden,
7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på
Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.


Høringsfrist er 3. mai 2019.