Høyring om innhaldet i skolen og eventuelt endra skolestruktur

Ei høyring skal sikre at saka blir godt belyst før den skal avgjerast. Gjennom høyringa får alle som ynskjer det moglegheit til å koma med sine meiningar. Dei høyringsuttalene som kjem inn, blir i regelen allment tilgjengelege.   

Du/de er velkomne til å koma med: 
1) Synspunkt på/innspel til innhaldet i høyringsdokumentet (PDF, 130 kB).
2) Ev. andre synspunkt/innspel til saka.

Send høyringsuttale med epost til: postmottak@dovre.kommune.no
eller på papir til: Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre (tel. 61242100).

Frist er 8. juli 2019.

Alle innkomne høyringsuttaler blir registrert og lagt ved saksframlegg som skal behandlast politisk.

Dovre kommune
administrasjonen 
 

Kontakt

Greta Talleraas
Oppvekstsjef
Mobil 975 01 417