Høyring/offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen

Med hald i plan- og bygningslova §12-3 blir forslag til detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen blir lagt ut på høyring/offentleg ettersyn. 

I møte i PNU-utvalet i Dovre kommune gjekk ein inn for rådmannens si innstilling om å legge planforslaget ut på høyring og offentleg ettersyn, med enkelte endringar i planføresegnene. I tillegg blei det bestemt å høyre på alternativet til føresegner under punkt 3.5.1, som gjeld opningstider for bana. 


Forslag til plankart, planføresegner og planomtale, inkludert ROS analyse, finn du ved å klikke på lenkene nedanfor:

Vedtak Detaljreguleringsplan Hjerkinndammen_1-gongsbehandling (PDF, 2 MB)

Planomtale_Hjerkinndammen_1-gongsbehandling (PDF, 4 MB)

Føresegner Hjerkinndammen_1-gongsbehandling (PDF, 228 kB)

Plankart-T_REGPLAN_1-gongsbehandling (PDF, 837 kB)

10223575_RIAKU01_Rev0_Støy fra isbanekjøring Hjerkinndammen_A (PDF, 2 MB)

ROS-analyse_Hjerkinndammen (PDF, 853 kB)


Merknader og innspel til plandokumenta kan sendast til postmottak@dovre.kommune.no innan 14.januar 2022.