Ervervsmessig kjøring med snøscooter 2020 – 2023

Ordningen med leiekjøring med snøscooter i Dovre kommune skal fornyes og skal gjelde for årene 2020 – 2023. Ordningen gjelder betalte transportoppdrag med snøscooter jf. motorferdselloven, nasjonal forskrift § 5. 

Tillatelsen for ervervsmessig kjøring med snøscooter vil gjelde for i ervervsmessig øyemed å påta seg kjøreoppdrag til følgende formål:

a) Transport mellom bilveg og hytte

b) Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 

c) Transport for massemedia på reportasjeoppdrag

d) Transport av funksjonshemmede

e) Transport av ved

f) Transport etter disp. i medhold av motorferdsellovens nasjonale forskrift §6

 

I tillegg ønsker Dovre kommune at leiekjører skal kunne påta seg følgende oppdrag:

g) Kjøring i utmarksnæring for fastboende

h) Kjøring i oppdrag fra personer som etter loven eller etter dispensasjon fra lov eller forskrift har tillatelse til snøscooterkjøring

 

Dovre kommune har i siste periode hatt 4 løyver til leiekjøring med snøscooter, derav 2 løyver til hjelpekorpsene i bygda. Dovre kommune har ikke planer om å utvide antall leiekjørere i kommende periode. Ved tildeling av løyve i kommende periode vil personer som har hatt slik tillatelse tidligere og benyttet denne lovlig, normalt bli prioritert framfor nye søkere. Dette vil gjelde dersom det ikke er særlige grunner for en annen prioritering.

Søkere vil også bli vurdert for leiekjøringsløyve for Grimsdalen landskapsvernområde (behandles av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre).

 

Søknad sendes Dovre kommune innen 18. november.