Høringer og kunngjøringer

Dovre kommune har mottatt reguleringsforslag for Hjerkinnhus hotell. Planen legger til rette for utbygging av inntil 20 fritidsleiligeheter, derav halvparten for utleie.

Vi ber om at evt. merknader er Dovre kommune i hende innen den 29.08.2017.
 

Dovre kommune har mottatt søknad om tilrettelegging av Dombåshaugen fra selskapet Sjogg Event. Selskapet ønsker å tilrettelegge deler av friområdet Dombåshaugen for større arrangement. Tiltaket innebærer ikke nybygging eller andre faste tekniske installasjoner, men baserer seg på arrondering av terrenget og tilrettelegging for atkomst. Arealet vil derfor det aller meste av året framstå som et tilrettelagt friområde. Det vises til vedlagte søknad.
 

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at takstnemnda for eiendomsskatt skal taksere alle skattepliktige eiendommer i hele kommunen med sikte på at det kan utskrives eiendomsskatt på eiendommene fra og med 2018.