Gebyr og betalingssatser for 2016 - VAR (vann,avløp,renovasjon)

Gebyr- og betalingssatsene for 2016 ble behandlet i kommunestyremøte 14.12.15 med en gjennomgående økning med 3%. 

Innen VAR (vann/avløp/renovasjon), skal gebyrene fastsettes i samsvar med reglene for beregning av selvkost.
Selvkost er den kostnaden kommunen har for å produsere en bestemt vare eller tjeneste, og der kommunen krever inn brukerbetaling (gebyrer).
I kostnaden blir det medtatt både driftskostnader og kapitakostnader.
Innen kommunen er det flere selvkostområder:
- Renovasjon og septikrenovasjon (tømming av septiktanker) – her er det lovfestet at gebyrene skal dekke utgiftene
- Vann og avløp – her bør gebyrene dekke utgiftene, og Dovre har beslutta dekningsgrad på 100% 
- Plan og byggesaksbehandling,  kart og oppmåling samt feietjeneste – her kan gebyrene maksimalt dekke utgiftene  
 
For selvkostområdene er det slik at dersom inntektene (gebyrene) er høyere enn utgiftene så skal overskuddet avsattes til fond, og fondet skal brukes til å dekke driftsutgifter innenfor tjenesten sett over en 5-årsperiode.
Ved evt underskudd, så må dette dekkes inn i løpet av en 5-årsperiode.
Gebyrinntektene kan ikke brukes til andre områder innen kommunen enn det de er forutsatt brukt til.
 
Publisert av Sissel Rykhus. Sist endret 25.07.2016
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering